Technologie pro výrobu kartonáže – slotovací stroj
 

Výběrové řízení bylo ukončeno.
 

Společnost: Kapas s.r.o.
Sídlo: nám. Míru 65/6, 792 01 Bruntál
IČO: 25389033

vyhlašuje na základě podmínek Operačního programu Podnikání a inovace, výběrové řízení s názvem:

»Technologie pro výrobu kartonáže - slotovací stroj«


Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000,- Kč bez DPH

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentaci si je možné vyžádat písemně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na následujících kontaktech:

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Raidová
E-mail: info.vyberoverizeni@email.cz
Tel.: +420 607 157 169

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně. Nabídky budou předkládány v českém/slovenském jazyce.

Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 6.10.2015 v 9.00 hod.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Bruntále dne 3.9.2015

OV472206-150907